ΠΡΟΣΚΛΗΣH
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μελών του μη κερδοσκοπικού Σωματείου
με την επωνυμία «Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών & Δωρητών Οργάνων Σώματος  Αργολίδας»
και διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου καλούνται τα μέλη αυτού στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 18:00  μέσω της πλατφόρμας ZOOM (ο σύνδεσμος της πρόσκλησης θα σταλεί στα μέλη αργότερα), προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και συνοπτική παρουσίαση του έργου και των δράσεων της προηγούμενης χρονιάς.
  2. Απολογισμός ταμειακής διαχείρισης της προηγούμενης χρονιάς.
  3. Προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς.
  4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  5. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.
  6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
  7. Ορισμός χρόνου και τρόπου διενέργειας αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 31η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Μύλοι, 05/01/2021

 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Σελλής                                            Βασιλική Παγούνη